obras en Lugo

AG | Casa Criado

Casa Criado

Casa Criado

Cando se entende a arquitectura non coma unha moda, nin coma unha consigna de antigas ou novas academias; cando se entende a arquitectura coma un permanente compromiso co espazo e co tempo, cada novo proxecto faise risco, busca e ensaio. Eu nunca construíra en Galicia. Construír en Galicia no pode ser igual a construir en Madrid, en Andalucía, en Nova York ou en calquera outro lugar da terra que non sexa Galicia. Son outros o seu clima, a súa cultura e a súa imaxe. Unha vez máis, eu quería encontrar esa solución que ligase a casa á súa circunstancia, á choiva, á pedra, ao monte sobre o río…

AG | San Lourenzo

Igrexa de San Lourenzo de Albeiros

Destacan na cidade tres conxuntos parroquiais realizados entre os anos 60 e 70. O primeiro en ser proxectado, polo arquitecto asturiano Efrén García Fernández está dedicado a San Lourenzo e mostra, como xa o tiña feito no pavillón dos deportes, a súa capacidade como proxectista. O conxunto de casa parroquial e igrexa organízase ao redor dun porche cuberto, que, xunto co baptisterio no exterior, define un claustro interior recollido e amábel

CETAL

Repensamos el grosor de la fachada. Una doble envolvente exterior transparente que forma un colchón térmico. Un autentico invernadero ventilado, entre jardín y huerto, un muro de aire que produce un microclima controlado y regula la relación de los espacios de trabajo con el exterior.

Escola infantil en Monforte

«Buscando la mejor orientación para las aulas, y destacando en su verdadera importancia un hall o vestíbulo que sirva de conexión y haga las veces de corredor de aulas, recreo cubierto, etc., se llegó a la forma semicircular definida en los planos, desarrollado fundamentalmente en una planta y con un amplio espacio central de doble altura e iluminación cenital»
Carlos Meijide

Top