obras en Lugo

Vivenda de verán en Barreiros

Vivenda de verán en Barreiros

«La vivienda que se proyecta es de dimensiones mínimas y está pensada para fines de semana y estancias cortas. Como las vistas era un tema dominante, se decidió situarla paralela o la costa, consiguiéndose el soleamiento de mediodía a través de unos lucernarios sobre la estancia y el cuarto de aseo» Carlos Meijide

AG | Hospital Lugo

Hospital General de Lugo

«…Se define entre unas calles de nueva creación, definidas por el Ayuntamiento en un Plan Parcial y el correspondiente Proyecto de Urbanización y que en sus extremos al Norte dará acceso a las localidades de Fervedoira y Cima de Villa, esta última a través de una rotonda que conectará a través de los viales de acceso desde Lugo al Hospital y conectará también con la carretera de acceso a Castelo, por tanto, esta rotonda se considera el punto mejor de acceso tanto desde la ciudad de Lugo como desde el área a servir por el Hospital».

Ampliación do cemiterio de Sarria | Dopi Arquitectos Asociados | La Voz de Galicia

Ampliación do cementerio de Sarria

O reto que afrontaban os técnicos do estudio Dopi Arquitectos de Sarria coa ampliación do cemiterio era conseguir que o camposanto se adaptara ao entorno do convento da Magdalena, así predomina a pizarra moi similar aos peches de fincas da zonas. O deseño fixo posible o paseo das persoas que o deseen porriba da cuberta da entrada do cemiterio. Outra das premisas que buscaron lograr co proxecto foi escapar da acumulación de sepulturas nun só bloque con efecto de colmena que normalmente prodúcese este tipo de construcción. Para evitalo estruturaron os nichos en pequenos grupos divididos por plazuelas que xeren ao mesmo tempo para os familiares a sensación de paz e intimidade que se agradece no momento de enterrar ou visitar a un ser querido.

Construcción auxiliar a escola habanera | Luz Paz Agras | XIV Premios COAG Accésit Baixo Coste

Construcción auxiliar a escola habanera

Este proxecto foi construído como anexo ao edificio da Escola Habaneira de Roupar que, na actualidade, é usada como local sociocultural da asociación de veciños.

Intervir sobre un edificio de gran valor patrimonial, como é este caso, obriga a unha reflexión previa sobre a necesidade da actuación.Roupar é un núcleo rural que forma parte das máis de trinta mil unidades deste tipo que estruturan o territorio galego. Na actualidade, o rural encóntrase inmerso nun proceso de crise provocado fundamentalmente polas dificultades que atravesa o sector produtivo agrario e gandeiro, en función do cal se estruturou tradicionalmente. Neste sentido, os cambios de uso do territorio levan consigo a aparición de novas necesidades, máis propias do urbano, como a dotación de equipamentos, non só docentes e asistenciais, e a creación de espazos públicos.

Centro de Salud | Monterroso | abaloalonso | santos diez

Centro de Saúde en Monterroso

Monterroso es una pequeña villa del interior de la provincia de Lugo, famosa por su feria anual, que se celebra el día de difuntos desde hace más de quinientos años. Como suele ocurrir en estos casos, el servicio del centro de salud cubre un área mayor que el propio núcleo principal del Ayuntamiento, y con una población sensiblemente envejecida.

Biblioteca e Facultade de Administración de Empresas de Lugo

O edificio da biblioteca do Campus aparece como límite e o seu carácter lineal establece unha barreira entre o propio campus e o entorno natural, creando un telón de fondo. O volume proxectado é facilmente traspasable por estar dotado de certa permeabilidade, onde se debate continuamente entre a introversión propia dos espazos de estudo e a apertura cara o entorno que recolle o edificio.

Centro de Saúde de A Barrela

Un prisma rotundo de zinc apoiado sobre muros de formigón que saen, entran, desaparecen, móvense… xerando distintos espazos e ambientes, transparencias e sombras. Entrada a cuberto, fundamental en Galicia. Planta baixa para recepción, locais técnicos e zona de pediatría, que se volca nun patio para que xoguen os nenos. A planta alta para a zona de persoal e consultas de mediciña xeral.

Top