obras en Nigrán

AG | Patos

Vivienda unifamiliar en Nigrán

 Ardan Obra: Vivienda unifamiliar en Nigrán Arquitecto: Salvador Fraga Rivas, Francisco Javier Garcia-Quijada Romero, Manuel Portolés Sanjuan Provincia: Pontevedra Localidade: Nigrán Ano: 2002 Xeolocalización: 42.154,-8.818 Outros Datos: Premios: Publicacións: Información na rede: Catálogo de Obras Singulares Ardan Descripción do proxecto:  Catálogo de Obras Singulares Ardan «Relectura de la topologia tradicional de vivienda aislada en Galicia, desarrollando

Pavillón de celebracións no Pazo de Cea

«El edificio se entiende como la cubrición ligera de una parte de la terraza en la que se sitúa, apoyándose en el socalco y abriéndose en todas las direcciones para permitirnos tener una referencia clara de dónde estamos. Es una pieza baja y alargada, que se desarrolla en dirección norte-sur, haciendo de base a la araucaria bajo la que se encuentra» Villacé e Cominges

AG | Ramallosa

Paseo Marítimo de A Ramallosa

«Actuación sobre terreos colindantes á zona marítimo-terrestre nunha beira da ribeira pola desembocadura do río Miñor en Nigrán (Pontevedra), ó longo de 850 metros e sobre unha superficie de 25500 metros cuadrados. A fronte da actuación ten carácter de transición entre o pequeno núcleo urbano vencellado ó entorno das pontes (Ramallosa) e unha praia de carácter semiurbano (Praia América) a través dun medio natural en proceso de colonización por vivenda unifamiliar dispersa».

Centro para autistas e psicóticos adultos

A concepción xeral do proxecto apóiase na aceptación da acusada topografía do terreo, como condicionante de ordenación do conxunto así como na implantación do centro nas cercanías dun núcleo de vivendas tradicional, disgregadas e de crecimento e ordenación e ordenación anárquica. A concepción é unitaria, a pesar da necesidade de diferenciación dos distintos elementos do conxunto.

Top