Obras de 1980

Escola técnica superior de Arquitectura

Escola técnica superior de Arquitectura

Como elemento base da composición temos que considerar estes catro tubos portantes, destinados dous deles a circulación vertical e outros dous a servizos sanitarios, e un desenvolvemento en horizontal de andares cadrados decrecentes segundo se aproxima ao chan

Casa en Santa Rita

A casa como proxecto de vida. O tempo leva o ritmo do habitar.
Tres vivendas tradicionais ao pé dun camiño unidas para facer unha soa. Feitas aos poucos, humildes modificacións para acomodar unhas casas vellas ás necesidades dos habitantes. Elemento a elemento, detalle a detalle, coa axuda do saber artesanal do albanel local.

AG | Santísimo Cristo

Casa del Santísimo Cristo de la Victoria

«Coello llevará su obra a extremos de virtuosismo, exprimiendo al máximo la debatida cuestión de la austeridad, entendida tanto desde las necesidades económicas reales como desde una nueva sensibilidad más implicada con el papel social de la arquitectura. De hecho, esta parroquia ha sido, desde su inicio, un foco muy activo de reivindicaciones vecinales».

AG | San Martín

Iglesia de San Martín de Coia

«La parte más reseñable del proyecto era la estructura, conformada por seis pórticos metálicos que salvaban una luz de 24,30 metros y alcanzaban una altura de 10,80 metros, dándole al interior una notable potencia expresiva. Pero durante la ejecución de la obra esta estructura se ocultó, de tal modo que la nave cubierta a dos aguas acabó presentando un interior absolutamente neutro».

AG | Casa Grandjean

Casa Grandjean

«Dúas condicionantes tivéronse fundamentalmente en conta á hora de deseña-la solución de vivenda. Por una lado, a topografía da parcela e as vistas en cada punto da mesma. Por outro, o programa da vivenda dentro dos límites de superficie impostos pola propiedade. A partir destes puntos xurde a solución» León López de la Osa

Top