Obras de 1989

AG | Casa Grandjean

Casa Grandjean

«Dúas condicionantes tivéronse fundamentalmente en conta á hora de deseña-la solución de vivenda. Por una lado, a topografía da parcela e as vistas en cada punto da mesma. Por outro, o programa da vivenda dentro dos límites de superficie impostos pola propiedade. A partir destes puntos xurde a solución» León López de la Osa

Centro para autistas e psicóticos adultos

A concepción xeral do proxecto apóiase na aceptación da acusada topografía do terreo, como condicionante de ordenación do conxunto así como na implantación do centro nas cercanías dun núcleo de vivendas tradicional, disgregadas e de crecimento e ordenación e ordenación anárquica. A concepción é unitaria, a pesar da necesidade de diferenciación dos distintos elementos do conxunto.

Casa da Cultura de Cangas | César Portela | Adrián Capelo

Casa da cultura de Cangas

«Coidándose especialmente os aspectos tipolóxicos que fan referencia analóxica a arquitectura tradicionais no litoral galego, como andrómenas portuarias, estaleiros e fábricas conserveiras, enriquecidos coa presenza dun soportal perimetral, e de galerías» César Portela

Top