Obras de concello

Concello de Cangas | Alberto Noguerol | Adrián Capelo

Concello de Cangas

«No soar antes ocupado polo cuartel da Garda Civil, de dimensións 45×15, tiñamos que resolver o programa do concello, policía municipal, oficina de correos, oficina de emprego e xulgado. Todos debían ter acceso directo polo andar 0. Coa estrutura terminada, parada durante anos ata que, de súpeto, xurde a posibilidade de rematala, cambian as necesidades que deron orixe á forma sen que poda ser alterada» Noguerol + Díez

Concello de Forcarei

A idea que presidiu a obra era a integración dun edificio singular cun extenso programa na praza que dispoñía dunha morfoloxía propia definida por edificios de tipoloxías e escalas variadas. O programa separouse en catro volumes de diferente importancia, achegando os volumes máis pequenos á praza, situando os máis altos nun segundo plano.

Casa do concello de Lalín

«El Concello de Lalín oscila entre la precisión y la probabilidad, construyendo una ESTRUCTURA ANTIMONUMENTAL en la que cada uno puede adivinar las formas cambiantes de las referencias personales, de tal modo que la IDENTIFICACIÓN COLECTIVA se produce por la diversidad de la interpretación individual: un CASTRO TECNOLÓGICO» Mansilla+Tuñón

Top