Obras de Manuel Gallego

Facultade de Humanidades da Universidade da Coruña | Manuel Gallego Jorreto | Adrián Capelo

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da UDC

‘Construír un edificio que afectase o menos posíbel ao Castro de Elviña que se atopa moi próximo á parcela da facultade.
A accidentada topografía, ladeira do Castro, unida a acertada normativa vixente no Campus de limitar as alturas, abrigou a unha moi importante escavación, co conseguinte problema de resolver unha parte importante do edificio docente en semisoto’ Manuel Gallego

Vivienda Propia | Oleiros | Manuel Gallego

Vivenda no Pinar

«Quíxose indagar sobre a posibilidade da xeneralización, entendendo a vivenda como un lugar sobre o que se vive, constrúe a vida.
Así, proxectar unha vivenda propia podía ser tamén atopar unha orde e esa sería a referencia para ir diferenciando e recreando o espazo» Manuel Gallego

Top